Regulamin Serwisu multikatalogslubny.pl 


§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania i funkcjonowania z Serwisu internetowego Multikatalog Ślubny zlokalizowanego pod adresem http://www.multikatalogslubny.pl
 2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Oferentów oraz Użytkowników Serwisu.
 3. Przed skorzystaniem z Serwisu internetowego www.multikatalogslubny.pl należy uważnie zapoznać się z Regulaminem. Korzystanie z Serwisu, a w szczególności umieszczenie w nim jakichkolwiek Materiałów, Artykółów lub Reklam przez Oferenta lub Użytkownika potwierdza, że akceptuje on postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Wiarygodność Materiałów, Artykułów i Reklam zamieszczanych przez Oferentów lub Użytkowników w Serwisie nie jest, kontrolowana przez Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z niezgodności Materiałów, Artykułów lub Reklam prezentowanych w Serwisie ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność w powyższym zakresie, stosownie do obowiązujących przepisów, ponosi Oferent lub Użytkownik, który zamieścił w Serwisie jakikolwiek Materiał, Artykuł lub Reklamę.
 5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 6. a) „Regulamin” – niniejszy dokument, z którym należy zapoznać się przed skorzystaniem z Serwisu internetowego Multikatalog Ślubny.
  b) „Usługodawca” – TOTORU s.c. z siedzibą w Oławie przy ul. Chrobrego 77/11 (55-200 Oława), o numerze identyfikacji podatkowej NIP 912-185-86-37, REGON 021319076.
  c) „Oferent” – osoba fizyczna lub prawna, która poprzez zamieszczenie Artykułu bądź Reklamy zleciła Usługodawcy ich ekspozycję na stronach Serwisu. Oferentem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
  d) „Użytkownik” – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Serwisu, zamieszczająca w nim jakikolwiek Materiał, Artykuł lub Poradę
  e) „Reklama” –  odpłatna informacja słowna lub słowno-graficzna reklamująca towar lub usługę na stronach Serwisu.
  f) „Materiał” – tekst, zdjęcie, film bądź jakikolwiek inny pliki zamieszczony w Serwisie przez Użytkownika.
  g) „Moderacja” – proces polegający na dostosowywaniu przesłanego przez Użytkownika Artykułu, Materiału bądź Reklamy, do wymogów technicznych, prawnych i stylistycznych Serwisu.
  h) „Usługa” - usługa zamawiania ekspozycji Artykułu bądź Reklam w Serwisie internetowym www.multikatalogslubny.pl.
  i) „Serwis” – serwis internetowy Multikatalog Ślubny zlokalizowany pod adresem internetowym http://www.multikatalogslubny.pl, zawierający działy i kategorie tematyczne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Oferentów i Użytkowników.
  j) „Darmoszki” – pliki graficzne udostępnione przez TOTORU s.c. na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
  k) „Zamówienie” – złożenie zamówienia na Multikatalog Ślubny na DVD
  m) „Wysyłka” – realizacja zamówienia na Multikatalog Ślubny na DVD
§ 2. Zasady korzystania z Serwisu
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. Usługodawca nie będzie publikował Artykułów, Reklam, Materiałów prawem zabronionych oraz tych, które są niezgodne z linią programową Serwisu bądź naruszają interesy konkurencyjne Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie będzie publikował Artykułów, Reklam, Materiałów zawierających treści powszechnie uważane za obraźliwe, naruszające dobra osobiste osób trzecich oraz treści, które Usługodawca uzna za gorszące bądź niewłaściwe do odbioru w szczególności przez dzieci.
 4. Oferent oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści, w tym zdjęć, filmów i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Usługodawcę, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja, bannery, bilboardy oraz Internet.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści Artykułów i Reklam w zakresie jego zgodności z zasadami pisowni języka polskiego (ortografii i gramatyki) oraz z Regulaminem.
 6. W przypadku gdy treść Artykułu/Reklamy zawiera błędy uniemożliwiające jego publikację przez Usługodawcę lub jest niezgodna z postanowieniami Regulaminu, takie Artykuły/Reklamy nie zostaną opublikowane, a Usługodawca nie zwraca kosztów poniesionych przez Oferenta.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a w razie zmiany Regulaminu Oferent, który złożył przed dokonaniem zmiany, zlecenie publikacji Reklamy zachowuje wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki w niezmienionym zakresie, w szczególności złożone zlecenie publikacji Reklamy zostanie wykonane zgodnie z jego treścią.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 9. a) treść Reklamy opublikowanej na stronach Serwisu zgodnie ze zleceniem publikacji Reklamy.
  b) problemy w świadczeniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności jeżeli nastąpiły wskutek zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
  c) korzystanie z Usługi przez Oferentów niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Uczestnika charakteru Usługi.
  d) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych takich jaki konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu.

 10. Usługodawca zapewni ciągłość publikacji Reklam.
 11. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w Serwisie Materiałów, Reklam zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności:

 12. a) treści pornograficznych;
  b) propagujących piractwo fonograficzne i komputerowe;
  c) upowszechniających techniki łamania danych;
  d) upowszechniających wirusy;
  e) wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, Materiałów, Ogłoszeń, Reklam w szczególności Materiałów naruszających prawo;

 13. Oferent/użytkownik odpowiada za naruszenie w Reklamie/Materiale/Artykule dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Usługodawcy, Oferent/Użytkownik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu.

 14. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi
  w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
 15. a) nie używania w Materiałach, Reklamach opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.
  b) działania w sposób nie naruszający praw innych podmiotów, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.
  c) nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu.
  d) nie zamieszczania Materiałów zabezpieczonych przed ogólnym dostępem (np. zabezpieczonych hasłem).
  f)  nie zamieszczania Materiałów niezgodnych z zakresem tematycznym Serwisu.
§ 3. Darmoszki – Licencja
 1. Każdy Użytkownik serwisu wykorzystując pliki graficzne z projektami zaproszeń, nalepek, tablic itp. udostępnionych przez Usługodawcę akceptuje warunki licencji  Creative Commons - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych - z zastrzeżeniem - Autor nie wyraża zgody na udostępnianie projektów zaproszeń pobranych ze strony www.multikatalogslubny.pl na portalach konkurencyjnych:

  Wolno:
  kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór

  Na następujących warunkach:
  Uznanie autorstwa — Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę
  Użycie niekomercyjne — Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.
  Bez utworów zależnych — Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.

  Ze świadomością, że:
  • Zrzeczenie — Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.
  • Public Domain — Jeżeli utwór lub jakiekolwiek jego elementy, zgodnie z prawem właściwym, należą do domeny publicznej, to licencja w żaden sposób nie wpływa na ten status prawny.
  • Inne prawa — Licencja nie wpływa w żaden sposób na następujące prawa:
  • Uprawnienia wynikające z dozwolonego użytku ani innych obowiązujących ograniczeń lub wyjątków prawa autorskiego.
  • Autorskie prawa osobiste autora;
  • Ewentualne prawa osób trzecich do utworu lub sposobu wykorzystania utworu, takie jak prawo do wizerunku lub prawo do prywatności.
  • Uwaga — W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.
 2. Pełna treść licencji do ściągnięcia >>>>>>>>
 3. Totoru s.c. (multikatalogslubny.pl) nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające ze strony drukarnii.
§ 4. Realizacja Zamówień
 1. Każdy Użytkownik serwisu może złożyć zamówienie na jeden egzemplarz bezpłatnego Multikatalogu Ślubnego na DVD (ilość dostępnych egzemplarzy jest widoczna nad produktem).
 2. Usługodawca pokrywa koszty przesyłki reklamowej zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej wyłącznie na ternie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Usługodawca rozpocznie realizację zamówień online 3 października 2011 roku.
 4. Usługodawca wszystkie zamówienia będzie realizował w każdy poniedziałek tygodnia.
 5. Usługodawca nie odpowiada za przesyłkę w momencie przekazania jej do realizacji Poczcie Polskiej,
§ 5. Reklamacje
 1. Każdemu Oferentowi/Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem Serwisu.
 2. W sprawie reklamacji należy kontaktować się z Usługodawcą poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@multikatalogsubny.pl.
 3. Reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zaistnienia reklamacji związanej z umieszczeniem Reklamy w Serwisie.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni roboczych od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Oferenta/Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Oferenta/Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Oferenta/Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.
§ 6. Reklama
 1. Reklamę w serwisie (baner lub wpis do bazy www) może zamówić Firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 2. Zamawiając reklamę Użytkownik opisany w § 6 pkt. 1 akceptuje niniejszy regulamin.
 3. Użytkownik może zamówić reklamę wypełniając formularz kontaktowy lub przesyłając dane wraz z materiałami na adres e-mail: biuro@multikatalogslubny.pl - wybierając formę prezentacji (podstawowa lub rozszerzona).
 4. Wpis zostanie umieszczony w serwisie a użytkownik otrzyma FV PRO-FORMA z terminem płatności 7 dni - po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wystawiona FV. W przypadku braku wpłaty wpis zostanie usunięty.
§ 7. Postanowienia końcowe
 1. W razie zmiany przepisów prawnych lub realizowanej strategii Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili bez podawania przyczyn. W takim przypadku Oferent/Użytkownik, który złożył przed dokonaniem zmiany zlecenie ekspozycji Artykułu/Reklamy zachowuje wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki w niezmienionym zakresie, w szczególności złożone zlecenie ekspozycji Ogłoszenia/Reklamy zostanie wykonane zgodnie z jego treścią. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu, a wszelkie zmiany w powyższym zakresie dokonywane będą z poszanowaniem właściwych przepisów prawa.
 2. Po opublikowaniu informacji przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Oferent/Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez Oferenta/Użytkownika serwisu  w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Oferenta/Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet.
 4. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu, informacje o naruszeniach przez Oferentów/Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres e-mail: biuro@multikatalogslubny.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. W sprawach związanych z umieszczeniem w Serwisie Reklam należy kontaktować się za pośrednictwem poczt elektronicznej biuro@multikatalogslubny.pl.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.multikatalogslubny.pl.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 marca 2011 r.
 9. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu
KategoriaZdjęcieNazwa firmyCenaWojewództwo
oprawa muzyczna Zespół SAY Zespół SAY 0.00 Kujawsko-pomorskie
sale weselne Sala EUPHORIA Sala EUPHORIA 0.00 Śląskie
fotografia Martyna Ciepła Martyna Ciepła 0.00 Cała Polska
sale weselne Romeo i Julia Romeo i Julia 0.00 Śląskie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
© 2011 TOTORU Wszystkie prawa zastrzeżone.